Privatumo Politika

„PrismaWorx Sp. z o.o.“ privatumo politika

1.      Bendra informacija

Šis dokumentas nustato asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisykles, kurias Vartotojai pateikia naudodamiesi interneto svetaine www.prismaworx.pl, ir taikomas visais atvejais, kai „PrismaWorx Sp. z o.o.“ yra Asmens duomenų administratorius. Privatumo politika buvo sukurta siekiant užtikrinti visišką ir skaidrų informacijos įpareigojimo, numatyto 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, įgyvendinimą, ir Direktyvos 95/46/EB (BDAR) panaikinimo. Dokumente pateikiamos Svetainėje galiojančių duomenų apie Vartotojus rinkimo ir naudojimo taisyklės. Siekdami užtikrinti duomenų vientisumą ir konfidencialumą, Administratoriai įdiegė procedūras, leidžiančias turėti prieigą prie asmens duomenų tik įgaliotiems asmenims. Administratoriai imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jų subrangovai ir kiti bendradarbiaujantys subjektai garantuotų tinkamų saugumo priemonių taikymą kiekvienu atveju, kai jie tvarko Asmens duomenis Administratoriaus prašymu.

2.      Asmens duomenų administratorius

www.prismaworx.pl svetainės vartotojų asmens duomenų administratorius yra „PrismaWorx Sp. z o.o.“ su buveine Tadeusza g. 17/2, 45-062 Opolėje. Duomenų administratoriaus kontaktinius duomenis ir Asmens duomenų inspektoriaus duomenis galima rasti www.prismaworx.pl skirtuke Kontaktai.

3.      Tvarkomų duomenų sritis

Asmens duomenys yra bet kokia informacija, identifikuojanti arba leidžianti identifikuoti asmenį, su kuriuo susiję duomenys. Asmens duomenų tvarkymas iš esmės yra bet kokia su asmens duomenimis susijusi veikla, neatsižvelgiant į tai, ar ji vykdoma automatizuotai, ar ne, pvz., rinkimas, saugojimas, įrašymas, tvarkymas, modifikavimas, naršymas, naudojimas, bendrinimas, ribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas. Asmens duomenys tvarkomi tik tais atvejais, kai duomenų subjektas tam pritarė, arba kai Svetainėje yra kitoks teisinis pagrindas, leidžiantis tvarkyti asmens duomenis.    

Toliau išvardyti asmens duomenų, surinktų dėl svetainių veikimo, tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas:

„PrismaWorx Sp. z o.o.“ renkamų asmens duomenų tvarkymo tikslai. 

Tikslas

Teisinis pagrindas

Tvarkomų duomenų sritis

Duomenų saugojimo laikotarpis

Įdarbinimo proceso įgyvendinimas

BDAR 6 str. 1 d. a) punktas – duomenų subjekto sutikimas

Vardas, pavardė, adresas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, informacija apie vairuotojo pažymėjimą, užsienio kalbų mokėjimo lygis, išsilavinimo eiga, papildomi įgūdžiai ir pažymėjimai, įvaizdis, kiti duomenys, įtraukti į darbo ieškančių asmenų gyvenimo aprašymus.

 

Duomenys bus saugomi per visą įdarbinimo procesą ir bus ištrinti, jei nepradėsite darbo. Jei savanoriškai sutinkate dalyvauti būsimuose įdarbinimuose, duomenys bus saugomi iki jų atšaukimo.

 

Susirašinėjimas

BDAR 6 str. 1 d. f p. – teisėtas interesas, kurį įgyvendina administratorius. Mūsų teisėtas interesas yra atsakyti į jūsų klausimus ir siųsti reikiamą informaciją elektroninėmis priemonėmis

Susirašinėjimo šalių asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris

Duomenys bus saugomi 6 metus iki reikalų pabaigos, kol pretenzijos bus nutrauktos arba nebeliks mūsų įsipareigojimų pagal įstatymus.

Kontakto užmezgimas per socialinį tinklą „Facebook“

BDAR 6 str. 1 d. f p. – teisėtas interesas, kurį įgyvendina administratorius. Mūsų teisėtas interesas yra susisiekti su jumis

Asmens duomenys tiek, kiek nurodyta jūsų profilyje socialiniame tinkle

Duomenys bus tvarkomi „Fanpage“ laikotarpiu arba tol, kol nustosite jį sekti. Jūsų duomenys, ypač susirašinėjimo turinys, gali būti tvarkomi 6 metus nuo reikalų pabaigos arba iki tol, kol pretenzijos bus nutrauktos.

 

Telefoninio kontakto užmezgimas naudojant interneto svetainės funkciją

BDAR 6 str. 1 d. f p. – teisėtas interesas, kurį įgyvendina administratorius. Mūsų teisėtas interesas yra susisiekti su jumis ir atsakyti į jūsų klausimus

Telefono numeris

Duomenys bus tvarkomi tiek laiko, kiek reikia susisiekti

 

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis priklauso nuo duomenų tvarkymo, kuriam jie buvo renkami, tikslo. Kriterijai, naudojami nustatant tinkamą saugojimo laikotarpį, yra šie:

·        poreikis pasiekti tam tikrą tikslą;

·        laikotarpis, būtinas mūsų paslaugoms vykdyti;

·        laikotarpis, kuriam buvo duotas sutikimas;

·        įstatymų nuostatos.

 

4.      Asmens duomenų saugojimas

Asmens duomenys saugomi tiek laiko, kiek reikia tvarkymo tikslui pasiekti. Asmens duomenys saugomi:

·        išreiškus sutikimą dalyvauti ateityje įdarbinimo procesuose ir pristatyti darbo pasiūlymus, kol sutikimas nebus atšauktas;

·        kandidatuojant dėl konkretaus įdarbinimo, nesutikus dalyvauti būsimuose įdarbinimo procesuose, įdarbinimo proceso metu ir pašalinus, jei nepradedama darbo;

·        vedant korespondenciją duomenys bus saugomi 6 metus iki reikalų pabaigos, kol pretenzijos bus nutrauktos arba nebeliks mūsų įsipareigojimų pagal įstatymus;

·        jei naudosite mūsų „Fanpage“ „Facebook“ puslapyje, duomenys bus saugomi visą „Fanpage“ laikotarpį arba tol, kol nustosite jį sekti. Susirašinėjimo turinio duomenys gali būti tvarkomi 6 metus nuo reikalų pabaigos arba iki tol, kol pretenzijos bus nutrauktos;

·        tuo atveju, kai naudojama telefono ryšio funkcija naudojantis interneto svetainės funkcija, duomenys bus saugomi tol, kol reikia susisiekti;

„PrismaWorx Sp. z o.o.“ taiko asmens duomenų saugojimo ribojimo principą, kuris apsaugo duomenis nuo jų tvarkymo ilgesniam laikotarpiui, nei to reikia tikslams, kuriais duomenys tvarkomi. Kai „PrismaWorx Sp. z o.o.“ pasiekia tvarkymo tikslą, tada ištrina arba anonimizuoja duomenis, o tai vyksta ypač tada, kai:

·        duomenų subjektas atšaukia sutikimą tvarkyti asmens duomenis (jei sutikimas buvo tvarkymo pagrindas);

·        duomenų subjektas veiksmingai prieštarauja tolesniam duomenų tvarkymui (jei duomenų tvarkymo pagrindas buvo teisėtas Bendrovės interesas);

·        galimoms pretenzijoms bus suėjęs senaties terminas (jei Bendrovė tvarkė duomenis sutarties įgyvendinimo tikslais);

·        pasibaigė kitų reglamentų nustatyti terminai.

 

5.      Asmens duomenų gavėjai

Dėl veiklos, kuriai reikalingas asmens duomenų tvarkymas, vykdymo, duomenys gali būti atskleisti mūsų subrangovams, kurie padeda mums atlikti konkrečias užduotis ir teikia pasirinktas paslaugas. Asmeniniai duomenys gali būti prieinami darbdaviams, norint įdarbinti arba įgyvendinti tolesnius įdarbinimo etapus. Duomenys gali būti atskleisti tik teikiant mums paslaugas, visų pirma aptarnavimo, konsultavimo, teisines ir apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams, IT paslaugų teikėjams ir prieglobos paslaugų teikėjams. 

6.      Duomenų subjektų teisės

Kiekvienas Svetainės Vartotojas gali pasirinkti, kokia apimtimi nori naudotis mūsų paslaugomis ir kokia informacija apie save nori dalytis. Mes taip pat jus informuojame, kad Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu paprašyti Administratoriaus pasinaudoti jam priklausančiomis teisėmis pagal galiojančias Asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatas. Duomenų subjektai turi šias teises:

a)      Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis – remdamasis tuo, Administratorius fiziniam asmeniui, teikiančiam prašymą, pateikia informaciją apie duomenų tvarkymą, visų pirma apie tvarkymo tikslus ir teisinius pagrindus, turimų duomenų apimtį, subjektus, kuriems jie atskleidžiami, ir planuojamą duomenų pašalinimo datą;

b)     Teisę ištaisyti duomenis – Administratorius yra įpareigotas pašalinti visus galimus tvarkomų Asmens duomenų neatitikimus ar klaidas ir, jei jie nėra neišsamūs, juos papildyti;

c)      Teisę ištrinti duomenis – šiuo pagrindu galima prašyti ištrinti duomenis, kurių tvarkyti nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo surinkti;

d)     Teisę apriboti tvarkymą – jei toks prašymas pateikiamas, Administratorius nustoja vykdyti asmens duomenų operacijas, išskyrus operacijas, dėl kurių Duomenų subjektas sutiko, ir jų saugojimą pagal priimtas saugojimo taisykles;

e)     Teisę perduoti duomenis – duomenų subjektas turi teisę struktūrizuotu, dažniausiai naudojamu, mašininio skaitymo formatu gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Administratoriui, ir turi teisę siųsti šiuos duomenis kitam Administratoriui;

f)       Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu – duomenų subjektas gali dėl bet kokios priežasties, susijusios su jo konkrečia situacija, bet kuriuo metu paprieštarauti dėl Asmens duomenų tvarkymo, kuris vyksta remiantis teisėtu Administratoriaus interesu, prieštaravimas šiuo klausimu turėtų būti pagrįstas;

g)      Teisę atšaukti sutikimą – jei duomenys tvarkomi remiantis pareikštu sutikimu, Duomenų subjektas turi teisę juos bet kada atšaukti, tačiau tai neturi įtakos tvarkymo, atlikto iki jo atšaukimo, teisėtumui;

h)     Teisę pateikti skundą – jei nustatoma, kad tvarkant Asmens duomenis pažeidžiamos BDAR ar kitų Asmens duomenų apsaugos nuostatos, Duomenų subjektas gali pateikti skundą Asmens duomenų tvarkymą prižiūrinčiai institucijai, kurios kompetencijai priklauso Duomenų subjekto nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta ar tariamo pažeidimo vieta.

Kai mes naudojamės rangovų teikiamomis paslaugomis, mes kontroliuojame jūsų asmens duomenis ir mes įdiegėme procedūras, užtikrinančias, kad jūsų asmens duomenys yra tinkamai apsaugoti.

Mes dedame visas pastangas, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Politikos nuostatų.

7.      Informacija apie slapukus

Slapukų rinkmenos (vadinamieji „slapukai“) yra informaciniai duomenys, ypač tekstiniai failai, kurie yra saugomi Serviso Vartotojo galutiniame įrenginyje ir skirti naudoti Serviso interneto svetainėse. Į slapukus paprastai įeina interneto svetainės, iš kurios jie kilę, pavadinimas, jų saugojimo laikas galutiniame įrenginyje ir unikalus numeris.

Servise naudojami dviejų pagrindinių tipų slapukai: „sesijų“ (session cookies) ir „nuolatiniai“ slapukai (persistent cookies). „Sesijų“ slapukai yra laikini failai, kurie saugomi Vartotojo galutiniame įrenginyje iki atsijungimo, išėjimo iš interneto svetainės arba programinės įrangos (interneto naršyklės) išjungimo. „Nuolatiniai“ slapukai saugomi Vartotojo galutiniame įrenginyje tą laikotarpį, kuris nurodytas slapukų failo parametruose, arba kol juos ištrina Vartotojas.

Vartotojas gali savarankiškai ir bet kada pakeisti slapukų nustatymus, nurodydamas jų saugojimo ir slapukų prieigos prie Vartotojo įrenginio sąlygas. Pakeitimus ankstesniame sakinyje nurodytuose nustatymuose Vartotojas gali atlikti naudodamas interneto naršyklės nustatymus arba naudodamasis paslaugų konfigūracija. Jei vartotojas nenori gauti slapukų, jis turi pakeisti galutinio įrenginio nustatymus taip, kad automatinis slapukų naudojimas būtų naršyklėje blokuotas ir kad kaskart būtų pranešama apie Slapukų siuntimą Vartotojo įrenginyje. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimo galimybes ir būdus pateikta programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose.

 

Vartotojas gali bet kuriuo metu ištrinti slapukus naudodamas funkcijas interneto naršyklėje, kurią naudoja. Apribojus slapukų naudojimą gali būti paveiktos kai kurios paslaugos, esančios Serviso interneto svetainėje.